Gmina Wasilków przystąpiła do II etapu projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”) realizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji II etapu projektu: marzec   listopad 2020 r.

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

KORZYŚCI DLA WASILKOWA

W ramach projektu, Gmina Wasilków zostanie objęta wsparciem (finansowym, organizacyjnym i merytorycznym) w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”) (Uchwała nr VI/73/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dna 28 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”))

Czego będą dotyczyły konsultacje w Wasilkowie?

Obszar   wskazany  do  objęcia planem   położony   jest   w   środkowej   części   miasta   Wasilkowa   w   rejonie   ulicy Wojtachowskiej i Kruczej. Powierzchnia terenu   wynosi ok. 20,4 ha. Przeważająca część terenu wskazana do objęcia   opracowaniem  planistycznym   jest   niezabudowana,   niewykorzystywana   rolniczo,   na   fragmencie usytuowane są obiekty o funkcji produkcyjnej (obecnie farma fotowoltaiczna). W sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, boiska sportowe, szkoła podstawowa oraz planowana jest   budowa   obiektu   sakralnego. Położenie   pomiędzy   ulicą  Wojtachowską   a   Grodzieńską,   stanowiącą   jedną  z   najważniejszych   ulic   w   Wasilkowie,   stwarza   dogodne   warunki   komunikacyjne.     Powyższe   predysponuje przedmiotowy   teren   do   dalszej   zabudowy   o   funkcji   mieszkaniowej,   uzupełnionej   o   niezbędne   usługi i infrastrukturę.

Metody konsultacji:

Podczas II etapu konsultacji nastąpi wyłożenie opracowanego planu zagospodarowania osiedla „Lisia Góra” w punkcie konsultacyjnym (czerwiec – lipiec 2020 r.). Mieszkańcy będą też mogli spotkać się w lipcu i wziąć udział w warsztatach World Cafe. Już teraz serdecznie zapraszamy!

II etap Lisia Góra

II etap Lisia Góra

Ilustracja do artykułu ulotka mi konsultacje.jpg
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie