Informujemy, że w ramach II etapu konsultacji projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”)  w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7 zostanie utworzony punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy będą mogli zapoznać się z dokumentacją dotyczącą dokumentu planistycznego, złożyć swoje uwagi lub przedyskutować z kompetentnymi osobami interesujące ich kwestie.

Zapraszamy w każdy poniedziałek od 1 czerwca do 17 lipca 2020 r. w godzinach 15.30 – 18.00

W związku z okolicznościami epidemii mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z punktu konsultacyjnego prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania:

tel. 85 71-85-400 wew. 026 

Urząd Miejski w Wasilkowie oferuje bezpłatny dowóz do punktu konsultacyjnego osobom niepełnosprawnym


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji II etapu projektu: marzec  - listopad 2020 r.

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

KORZYŚCI DLA WASILKOWA

W ramach projektu Gmina Wasilków zostanie objęta wsparciem (finansowym, organizacyjnym i merytorycznym) w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”) (Uchwała nr VI/73/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dna 28 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”))

Czego będą dotyczyły konsultacje w Wasilkowie?

Obszar   wskazany  do  objęcia planem   położony   jest   w   środkowej   części   miasta   Wasilkowa   w   rejonie   ulicy Wojtachowskiej i Kruczej. Powierzchnia terenu   wynosi ok. 20,4 ha. Przeważająca część terenu wskazana do objęcia   opracowaniem  planistycznym   jest   niezabudowana,   niewykorzystywana   rolniczo,   na   fragmencie usytuowane są obiekty o funkcji produkcyjnej (obecnie farma fotowoltaiczna). W sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, boiska sportowe, szkoła podstawowa oraz planowana jest   budowa   obiektu   sakralnego. Położenie   pomiędzy   ulicą  Wojtachowską   a   Grodzieńską,   stanowiącą   jedną  z   najważniejszych   ulic   wWasilkowie,   stwarza   dogodne   warunki   komunikacyjne.     Powyższe   predysponuje przedmiotowy   teren   do   dalszej   zabudowy   o   funkcji   mieszkaniowej,   uzupełnionej   o   niezbędne   usługi i infrastrukturę.

 

 

 

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie