Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej

w ramach IPK Gminy Wasilków

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania: 1 czerwca  – 17 lipca 2020 r.

Forma działania: PUNKT KONSULTACYJNY

Miejsce wydarzenia: Urząd Miejski w Wasilkowie – pokój nr 4

Temat: Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (część osiedla „Lisia Góra”) – II etap

 

Cel konsultacji:

Wyłożenie i prezentacja opracowanego planu zagospodarowania osiedla „Lisia Góra”, uwzględniającego wnioski wniesione przez mieszkańców w trakcie I etapu konsultacji w sposób dostępny dla mieszkańców poza godzinami pracy Urzędu.

  1. Zorganizowanie dyskusji publicznej w miejscu i czasie dogodnym dla mieszkańców.
  2. Zwrócenie uwagi mieszkańców Wasilkowa na potrzeby zachowania harmonijnych walorów zabudowy, regulowanej zapisami powstającego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Zachęcenie mieszkańców do uczestniczenia w procesie konsultacji.
  4. Przekazanie informacji dotyczących gotowego planu i walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonujący.
  5. Zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji.

 

Przebieg spotkania (jeśli dotyczy):
Punkt konsultacyjny działał od 1 czerwca 2020 r. do 17 lipca 2020 r. (co najmniej 21 dni). Został utworzony w oddzielnym pomieszczeniu Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w pokoju nr 4 mieszczącym się na parterze budynku. Miejsce dostępne było dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych, którym Urząd oferował bezpłatny dowóz. Mieszkańcy mogli zgłosić chęć skorzystania z  punktu konsultacyjnego poprzez wykonanie telefonu na wskazany numer Urzędu Miejskiego. Informacja o miejscu, terminie i zakresie tematycznym punktu konsultacyjnego w formie ulotki była udostępniona mieszkańcom gminy na stronach: BIP, www.wasilkow.pl, www.lisiagora.wasilkow.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, a także wysłana poprzez panel aplikacji LUPE i korespondencyjnie.

Uczestnicy punktu konsultacyjnego mogli zapoznać się z dokumentacją dotyczącą dokumentu planistycznego oraz materiałami informacyjnymi, złożyć swoje uwagi, przedyskutować z kompetentną osobą interesujące ich kwestie. Do obsługi punktu został wyznaczony pracownik urzędu. Osoby korzystające z punktu mogły obejrzeć dokumentację związaną z projektem dokumentu planistycznego, w tym mapy w wersji elektronicznej, a także otrzymać ich wydruk. W tym celu została zakupiona drukarka.

W trakcie działania punktu konsultacyjnego 13 osób zapoznało się z dostępnymi materiałami i uzyskało wyjaśnienia dotyczące projektu planu. W ramach prowadzonego punktu konsultacyjnego 1 osoba zwróciła uwagę na zbyt duży jej zdaniem współczynnik powierzchni biologicznie czynnej. Pozostałe osoby nie złożyły żadnych uwag do projektu planu.

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

 

Lp.

Nazwa uczestnika konsultacji

(dane kontaktowe)

Wypracowane propozycje, opinie

1

Mieszkaniec Gminy Wasilków 1

opinia pozytywna, brak uwag

2

Mieszkaniec Gminy Wasilków 2

opinia pozytywna, brak uwag

3

Mieszkaniec Gminy Wasilków 3

opinia pozytywna, brak uwag

4

Mieszkaniec Gminy Wasilków 4

opinia pozytywna, brak uwag

5

Mieszkaniec Gminy Wasilków 5

opinia pozytywna, brak uwag

6

Mieszkaniec Gminy Wasilków 6

opinia pozytywna, brak uwag

7

Mieszkaniec Gminy Wasilków 7

opinia pozytywna, brak uwag

8

Mieszkaniec Gminy Wasilków 8

opinia pozytywna, brak uwag

9

Mieszkaniec Gminy Wasilków 9

opinia pozytywna, brak uwag

10

Mieszkaniec Gminy Wasilków 10

opinia pozytywna, brak uwag

11

Mieszkaniec Gminy Wasilków 11

opinia pozytywna, brak uwag

12

Mieszkaniec Gminy Wasilków 12

opinia pozytywna, brak uwag

13

Mieszkaniec Gminy Wasilków 13

opinia pozytywna,

uwaga o zbyt dużym współczynniku powierzchni biologicznie czynnej

 

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:

Przedstawiony projekt planu zyskał aprobatę uczestników konsultacji. Osoby odwiedzające punkt konsultacyjny uzyskały pełną wiedzę o proponowanych rozwiązaniach i nie wniosły żadnych uwag do projektu planu. Złożone propozycje i opinie zostaną rozpatrzone i znajdą odzwierciedlenie w końcowym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Język prowadzonych spotkań był uniwersalny – zbliżony do wszystkich odbiorców. Uczestnikom spotkania zostały zapewnione materiały biurowe oraz drobne upominki.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ilustracja do artykułu PUNKT KONSULTACYJNY RRRRE222.jpg
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie