Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej

w ramach IPK Gminy Wasilków

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania: czerwiec - sierpień 2019 r.

Forma działania: KONSULTACJE ELEKTRONICZNE

Miejsce wydarzenia: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

Temat: Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (część osiedla „Lisia Góra”)

 

Cel konsultacji:

 1. zwrócenie uwagi mieszkańców Wasilkowa na potrzeby zachowania harmonijnych walorów zabudowy, regulowanej zapisami powstającego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. przekazanie informacji mieszkańcom o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz zachęcenie do wzięcia udziału w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni;
 3. wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod układ komunikacyjny, pod zabudowę mieszkaniową, usługową, produkcyjną oraz tereny rekreacyjne;
 4. przekazanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny, a jednocześnie dostępny i przekonujący;
 5. prezentacja różnych wariantów koncepcji planu, uwzględniająca:

- warte zachowania walory przestrzeni otwartych przestrzeni publicznych,

- warte podkreślenia walory kulturowe i przyrodniczo – środowiskowe,

- potrzebę zaspokojenia potrzeb w zakresie niezbędnego uzupełnienia istniejącej zabudowy z zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z innych opracowań planistycznych,

- lokalizację inwestycji celu publicznego (w tym planowanej drogi lokalnej),

 1. zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie.

 

Przebieg konsultacji:

W ramach przeprowadzonych w mieście Wasilków konsultacji społecznych, dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”) w okresie od czerwca do lipca 2019 r. (przez dwa pełne miesiące) na stronach internetowych: www.lisiagora.wasilkow.pl oraz www.konsultacje.podlasie.pl/wasilkow dostępny był formularz  elektronicznej ankiety. Dostęp do konsultacji, prowadzonych drogą elektroniczną, możliwy był dla wszystkich zainteresowanych za pomocą Internetu. Przez cały okres na tablicy elektronicznej w Urzędzie był wyświetlany formularz ankiety.

 

Metodą konsultacji elektronicznych w terminie czerwiec – lipiec 2019 r. zadano mieszkańcom następujące pytania zamknięte:

 

 1. Proszę podać Pani/Pana związek z obszarem objętym opracowaniem planu?

□  właściciel działki na terenie objętym sporządzeniem planu

□  miejsce zamieszkania/bliskie sąsiedztwo

□  miejsce pracy w bliskim sąsiedztwie

□  miejsce spędzania wolnego czasu

□  jestem zainteresowany kupnem działki na tym terenie

□  turysta

□  inne:………………………………………………………………………………

 

 1. Jakie funkcje Pani/Pana zdaniem powinien pełnić ten obszar?

□  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

□  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

□  zabudowa usługowa

□  usługi sportu i rekreacji

□  tereny zieleni urządzonej

□  inne:………………………………………………………………………………

 

 1. Które z rodzajów usług powinny dominować na tym obszarze?

□  usługi publiczne

□  usługi oświaty

□  usługi handlowe

□  usługi kultury

□  usługi sportu i rekreacji

□  inne:………………………………………………………………………………

 

 1. Czy na terenie objętym planem należy zaprojektować drogi umożliwiające funkcjonowanie komunikacja zbiorowej?

□  Tak

□  Nie

□  Nie wiem

□  Inne:………………………………………………………………………………

 

 1. Czy uważa Pani/Pan, że warto uczestniczyć w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

□  tak, gdyż w dyskusji i przy pomocy wniosków i uwag można lepiej zagospodarować teren

□  tak, jeśli plan dotyczy obszaru, położonego blisko mojego domu

□  nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem

□  nie, gdyż urzędnicy i tak zrobią, co chcą

□  nie mam zdania

□  inne:………………………………………………………………………………

 

 1. Status ankietowanego:

□  Uczeń

□  Student

□  Osoba pracująca

□  Osoba zajmująca się domem

□  Osoba bezrobotna

□  Emeryt, rencista

 

 INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

 

W ramach prowadzonych konsultacji, za pośrednictwem narzędzia – ankiety internetowej  wpłynęło łącznie 11 wniosków od osób fizycznych (9 zestawów wniosków w terminie oraz 2 zestawy wniosków po terminie). Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone.

 

Nazwa uczestnika konsultacji

Wypracowane propozycje, opinie

11 mieszkańców

·         10 mieszkańców wskazało miejsce zamieszkania w bliskim sąsiedztwie

·         1 mieszkaniec wskazał miejsce pracy w bliskim sąsiedztwie

11 mieszkańców

·         5 mieszkańców opowiedziało się, że obszar powinien pełnić funkcje zabudowy jednorodzinnej

·         1 mieszkaniec opowiedział się, że obszar powinien pełnić funkcje zabudowy wielorodzinnej

·         3 mieszkańców opowiedziało się, że obszar powinien dawać możliwość korzystania z usług sportu i rekreacji

·         2 mieszkańców wskazało odpowiedź inne

11 mieszkańców

·         3 mieszkańców opowiedziało się, że na obszarze powinny  dominować  usługi handlowe

·         6 mieszkańców opowiedziało się, że na obszarze powinny  dominować  usługi sportu i rekreacji

·         2 mieszkańców wskazało odpowiedź inne

11 mieszkańców

·         4 mieszkańców opowiedziało się, że na obszarze powinny być zaprojektowane drogi umożliwiające funkcjonowanie komunikacji zbiorowej

·         6 mieszkańców opowiedziało się, że są przeciwko zaprojektowaniu na obszarze dróg umożliwiających funkcjonowanie komunikacji zbiorowej

·         1 mieszkaniec wskazał odpowiedź inne

 

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:

Wersje papierowe wniosków znajdują się w dokumentacji przebiegu konsultacji. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone następnie przez Burmistrza Wasilkowa i znajdą odzwierciedlenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który także zostanie poddany dalszym konsultacjom społecznym.

Ilustracja do artykułu OGŁOSZENIE LISIA GÓRA - KONSULTACJE elektroniczne.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie