Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej

w ramach IPK Gminy Wasilków

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania: maj - sierpień 2019 r.

Forma działania: SAMORZĄDOWY PANEL SMS

Miejsce wydarzenia: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

Temat: Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (część osiedla „Lisia Góra”)

 

Cel konsultacji:

 1. zwrócenie uwagi mieszkańców Wasilkowa na potrzeby zachowania harmonijnych walorów zabudowy, regulowanej zapisami powstającego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. przekazanie informacji mieszkańcom o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz zachęcenie do wzięcia udziału w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni;
 3. wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod układ komunikacyjny, pod zabudowę mieszkaniową, usługową, produkcyjną oraz tereny rekreacyjne;
 4. przekazanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny, a jednocześnie dostępny i przekonujący;
 5. prezentacja różnych wariantów koncepcji planu, uwzględniająca:

- warte zachowania walory przestrzeni otwartych przestrzeni publicznych,

- warte podkreślenia walory kulturowe i przyrodniczo – środowiskowe,

- potrzebę zaspokojenia potrzeb w zakresie niezbędnego uzupełnienia istniejącej zabudowy z zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z innych opracowań planistycznych,

- lokalizację inwestycji celu publicznego (w tym planowanej drogi lokalnej),

 1. zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie.

 

Przebieg konsultacji:

W ramach konsultacji został opracowany system informowania mieszkańców za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS wysyłanych bezpośrednio na telefon komórkowy. Do celu stworzenia bazy teleadresowej zostały wykorzystane dane zebrane wykorzystując metodę ankiety. Zaproszenie do udziału zostało wysłane do zdefiniowanych wcześniej grup, takich jak mieszkańcy terenu objętego konsultacjami oraz innych grup interesariuszy. Następnie zostały opracowane krótkie wiadomości tekstowe zawierające pytania. Sms-y z pytaniami ankietowymi dotyczącymi konsultowanego obszaru wysyłane były do osób, które złożyły wnioski o dostęp do systemu powiadamiania sms Gminy Wasilków.

Dostęp do panelu sms możliwy był dla wszystkich zainteresowanych, którzy wyrazili zgodę na powiadamianie w ww. systemie. Korzystanie z systemu wymagało wykorzystania prywatnych telefonów. Język prowadzonych konsultacji sms-owych był uniwersalny i zbliżony do wszystkich odbiorców.

Metoda prowadzenia konsultacji za pośrednictwem panelu sms umożliwia wszystkim zainteresowanym, niezależnie od wieku, płci, niepełnosprawności, o każdym czasie dostęp do informacji dotyczących tematu konsultacji oraz obszaru, którym objęte są konsultacje, a także wyrażenia swojej opinii. Jest to niewątpliwie korzyść społeczna. Konsultacje odbywające się w tylko w Urzędzie i tylko w godzinach pracy  Urzędu uniemożliwiają osobom uczącym się i pracującym dostęp do tego typu informacji. Stąd wydaje się, że jest to bardzo dobra metoda, którą trzeba stosować, szczególnie w konsultacjach dotyczących spraw z zakresu planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.

W ramach prowadzonych konsultacji, za pośrednictwem panelu sms, wysłano do zainteresowanych
3 pytania ankietowe:

Pytanie nr 1: Jakie usługi powinny dominować na tym obszarze?

 1. usługi publiczne (oświata, kultura)
 2. usługi handlowe

Pytanie nr 2: Czy na terenie objętym planem należy zaprojektować drogi dla komunikacji zbiorowej/autobusowej?

 1. Tak
 2. Nie

Pytanie nr 3: Czy na terenie objętym planem należy zaprojektować miejsce spotkań mieszkańców prowadzone przez gminę?

 1. Tak
 2. Nie

 

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

 

Nazwa uczestnika konsultacji

Wypracowane propozycje, opinie

124 mieszkańców

Spośród odebranych 31 wiadomości SMS:

·         20 mieszkańców opowiedziało się za rozwojem usług publicznych (oświata, kultura)

·         10 mieszkańców opowiedziało się za rozwojem usług handlowych

·         1 mieszkaniec udzielił błędną odpowiedź

124 mieszkańców

Spośród odebranych 33 wiadomości SMS:

·         23 mieszkańców opowiedziało się za zaprojektowaniem drogi dla komunikacji zbiorowej/autobusowej

·         10 mieszkańców opowiedziało się przeciwko zaprojektowaniu drogi dla komunikacji zbiorowej/autobusowej

125 mieszkańców

Spośród odebranych 35 wiadomości SMS:

·         24 mieszkańców opowiedziało się za zaprojektowaniem prowadzonego przez gminę miejsca spotkań mieszkańców

·         10 mieszkańców opowiedziało się przeciwko zaprojektowaniu prowadzonego przez gminę miejsca spotkań mieszkańców

·         1 mieszkaniec udzielił błędną odpowiedź

 

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:

Złożone propozycje i opinie zostaną rozpatrzone i znajdą odzwierciedlenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zostanie poddany dalszym konsultacjom społecznym.Ilustracja do artykułu OGŁOSZENIE LISIA GÓRA - Panel SMS.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie