Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej

w ramach IPK Gminy Wasilków

(protokół dotyczy wszystkich technik za wyjątkiem metody analizy fotograficznej / filmowej)

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania (lub zakres dat): 08 czerwca 2019 r.

Forma działania:  (podać nazwę techniki konsultacyjnej) Metoda dni otwartych wraz z punktem konsultacyjnym (happening)

Miejsce wydarzenia (jeśli dotyczy):

Temat: Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (część osiedla „Lisia Góra”)

Cel konsultacji:

  1. dotarcie do jak największej liczby mieszkańców Wasilkowa i zwrócenie ich uwagi na potrzeby zachowania harmonijnych walorów zabudowy, regulowanej zapisami powstającego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  2. przekazanie informacji mieszkańcom o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz zachęcenie do wzięcia udziału w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni;
  3. wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod układ komunikacyjny, pod zabudowę mieszkaniową, usługową, produkcyjną oraz tereny rekreacyjne;
  4. przekazanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonujący;
  5. prezentacja różnych wariantów koncepcji planu, uwzględniająca:

- warte zachowania walory przestrzeni otwartych przestrzeni publicznych,

- warte podkreślenia walory kulturowe i przyrodniczo – środowiskowe,

- potrzebę zaspokojenia potrzeb w zakresie niezbędnego uzupełnienia istniejącej zabudowy z zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z innych opracowań planistycznych,

- lokalizację inwestycji celu publicznego (w tym planowanej drogi lokalnej),

  1. zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie.

Przebieg konsultacji 

W ramach realizacji projektu w dniu 8 czerwca 2019 r. w Wasilkowie, w dniu wolnym od pracy i godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie o charakterze happeningu dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Miasta Wasilkowa (fragment osiedla „Lisia Góra”). Spotkanie odbyło się na Stadionie Miejskim w Wasilkowie podczas obchodów Dni Wasilkowa 2019 i było prowadzone przez dwóch moderatorów. Miejsce było dostosowane do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami. Informację ogólną o projekcie w formie ulotki oraz ulotkę szczegółową o przewidywanych działaniach z w/w zakresu konsultacji była udostępniona mieszkańcom gminy poprzez pocztę, na stronie www.wasilkow.pl, na stronie lisiagora.wasilkow.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Na potrzeby happeningu opracowany został scenariusz gry, oparty na lokalnym potencjale, tak by zainteresować jak największą liczbę osób i stworzyć przyjazną atmosferę do prowadzenia dyskusji. Został zapewniony namiot, stół i krzesła oraz sprzęt nagłaśniający. Zapewniono transport osobom niepełnosprawnym. Przygotowane zostały specjalne materiały dla uczestników animacji w postaci wieloformatowej planszy do gry i inne drobne materiały animacyjne, dotyczące tematu konsultacji. Uczestnicy mogli zaznaczyć na mapie Miasta Wasilków miejsca, w których powinny znaleźć się potrzebne dla nich lokalizacje. Wśród nich znalazł się: „małpi gaj”, galeria handlowa, kościół (przy ul. Białostockiej), basen w okolicach stadionu przy ul. Supraślskiej, skatepark w okolicach ul. Gajnej, bar, wesołe miasteczko, kino (w okolicach ul. Grodzieńskiej), park wodny. Najwięcej sugestii związanych było z wybudowaniem basenu i galerii handlowej. W spotkaniu wzięło udział w sumie 66 osób w tym 3 uczniów, 51 osób pracujących, 5 osób zajmujących się domem, 7 emerytów/rencistów. Podczas spotkania odbywały się specjalnie przygotowane, dotyczące tematu konsultacji pokazy, gra i konkursy dla dzieci i młodzieży, specjalistyczne panele dyskusyjne dla dorosłych, podczas których zbierane były opinie, uwagi, propozycje w konsultacjach za pomocą ankiet. Język prowadzonego spotkania był uniwersalny – zbliżony do wszystkich odbiorców. Wszystkie materiały biurowe oraz drobne upominki dla dzieci zostały zapewnione w ramach konsultacji społecznych.

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

Nazwa uczestnika konsultacji

(dane kontaktowe)

Wypracowane propozycje, opinie

Mieszkaniec x 2

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Mieszkaniec x 7

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Mieszkaniec x 5

Zabudowa usługowa

Mieszkaniec x 35

Usługi sportu i rekreacji

Mieszkaniec x 27

Tereny zieleni urządzonej

Mieszkaniec

Kino

Mieszkaniec x 2

Basen

Mieszkańcy

45 osób – Tak

17 osób – Nie

4 osoby – Nie wiem

Komunikacja zbiorowa

 

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:

Uczestnicy happeningu informowani o celach prowadzonych konsultacji społecznych wykazywali się otwartością i chęcią zaangażowania w rozwój miasta. Złożone propozycje, opinie zostaną rozpatrzone i znajdą odzwierciedlenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zostanie poddany dalszym konsultacjom społecznym.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie