Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej

w ramach IPK Gminy Wasilków

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania: 07 września 2019 r.

Forma działania: KAWIARENKA OBYWATELSKA

Miejsce wydarzenia: Pizzeria/pub „u Rafalskiego” w Wasilkowie przy ul. Kościelnej

Temat: Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (część osiedla „Lisia Góra”)

 

Cel konsultacji:

  1. zwrócenie uwagi mieszkańców Wasilkowa na potrzeby zachowania harmonijnych walorów zabudowy, regulowanej zapisami powstającego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  2. przekazanie informacji mieszkańcom o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz zachęcenie do wzięcia udziału w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni;
  3. wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod układ komunikacyjny, pod zabudowę mieszkaniową, usługową, produkcyjną oraz tereny rekreacyjne;
  4. przekazanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny, a jednocześnie dostępny i przekonujący;
  5. prezentacja różnych wariantów koncepcji planu, uwzględniająca:

- warte zachowania walory przestrzeni otwartych przestrzeni publicznych,

- warte podkreślenia walory kulturowe i przyrodniczo – środowiskowe,

- potrzebę zaspokojenia potrzeb w zakresie niezbędnego uzupełnienia istniejącej zabudowy z zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z innych opracowań planistycznych,

- lokalizację inwestycji celu publicznego (w tym planowanej drogi lokalnej),

  1. zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie.

 

Przebieg konsultacji:
Dn. 7 września 2019 r. w Wasilkowie, w dniu wolnym od pracy i godzinach przedpołudniowych odbyło się spotkanie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Miasta Wasilków (fragment osiedla „Lisia Góra”). Uczestniczyło w nim 36 osób, w tym zaproszeni projektanci, eksperci oraz mieszkańcy. Obecni podczas spotkania były również władze miasta oraz radni Rady Miejskiej. Spotkanie odbyło się w nieformalnej przestrzeni w pizzerii/pubie „u Rafalskiego” w Wasilkowie i było prowadzone przez dwóch moderatorów. Informacja o miejscu, terminie i zakresie tematycznym „Kawiarenki Obywatelskiej” w formie ulotki była udostępniona mieszkańcom gminy na stronach: www.wasilkow.pl, www.lisiagora.wasilkow.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy mogli zgłosić swój udział w spotkaniu poprzez wysłanie maila na wskazany w ogłoszeniu e-mail lub wykonanie telefonu na wskazany numer Urzędu Miejskiego. Chęć udziału w konsultacjach zadeklarowało łącznie 44 mieszkańców. Przestrzeń dyskusji była dostosowana do osób niepełnosprawnych, którym Urząd Miejski w Wasilkowie oferował bezpłatny dowóz.

Aby  stworzyć przyjazną atmosferę do prowadzenia rozmów uczestnicy zajęli miejsca przy kilkuosobowych stołach, po czym zostali zapoznani z tematem konsultacji i zasadami uczestnictwa w dyskusji. W dalszej kolejności spotkania mieszkańcy w kilkuosobowych grupach, przy swoich stolikach przy których serwowano kawę/herbatę i poczęstunek opowiadali o swoich pomysłach (bez możliwości komentowania)  na zagospodarowanie części osiedla Lisia Góra. Pytania, na które starali się znaleźć odpowiedź to:

  1. Jakich zasad warto się trzymać przy planowaniu zabudowy mieszkaniowej w tej części Wasilkowa?
  2. Jaka infrastruktura drogowa jest potrzebna i którędy może przebiegać?

 

We wszystkich grupach kładziono nacisk na jak najmniejszą ingerencję w zieleń, wybudowanie infrastruktury społecznej dla mieszkańców (dom kultury, żłobek, miejsce do spotkań), usługi i handel. Podkreślano konieczność zwiększenia ilość miejsc parkingowych,  ale nie kosztem wycinki drzew. Przedstawiono różne koncepcje poprowadzenia linii transportu publicznego.

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

Grupa I

 

- zgłoszono konieczność ustalenia statusu prawnego farmy fotowoltaicznej,

- postulat by duże przedsiębiorstwa nie były  zlokalizowane na osiedlu, zablokowanie kolejnych dużych inwestycji,

- wniosek o nieniszczenie zalesienia, zachowanie istniejącej roślinności,

- zachowanie istniejących ciągów komunikacyjnych, ścieżki (nie utwardzone), itp. wkomponowanie ich w nowy plan,

- istniejące osiedle ma poważne braki (parkingi, drogi), trzeba przewidzieć parkingi w przypadku budowy nowych budynków,  drogi są zbyt  ciasne ,

- dostosowanie dróg do poprowadzenia komunikacji miejskiej,

-przewidzieć place zabaw, ale nie na zasadzie pojedynczych huśtawek, ale zorganizowany obszar, kompleksowo i edukacyjnie,

- niska zabudowa, nieintensywna, w kierunki ul. Wojtachowskiej  coraz niższa, zabudowa jednorodzinna,

- zakaz lokalizowania infrastruktury potencjalnie  szkodliwej.

Grupa II

 

- zwolennicy zachowania terenu zielonego w jak największej części,

- autobus linii 100 i przystanek blisko ulicy Wojtachowskiej,

- miejsce na działalność społeczną na osiedlu – do tej pory przy Żurawiej, ale trzeba miejsca na  dom kultury na osiedlu,

- opracowanie estetycznych wejść do lasu, jesienią i wiosną są nieestetyczne, 

- droga od ul. Podleśnej, Kruczej – nie trzeba jej poszerzać, niewyobrażalne jest, by wycinać drzewa,

- przewidzieć miejsce dla dzieci do jazdy na rolkach, rowerach, deskorolkach,

- planować ławeczki do posiedzenia dla wszystkich,

- przy ul. Kruczej 36 jest miejsce rekreacyjne stworzone przez mieszkańców, można je rozwinąć,

- nie ingerować w wykop, który teraz jest, wpisał się w życie mieszkańców – mieszkańcy tam spacerują, wyprowadzają psy,

-przystanek przy ul. Kruczej nie jest potrzeby,  mieszkańcy nie chcą by droga przebiegała przez osiedle.

Grupa III

- niska zabudowa, 4 kondygnacje maksymalnie, stopniowo obniżająca się zabudowa w kierunku domów jednorodzinnych przy ul. Żwirowej,

- należy pamiętać o infrastrukturze: kanalizacji, rowami odwadniającymi…,

- tereny  zielone pod ochroną Gminy,

- brakuje ścieżek rowerowych: dzieci poruszają się po drogach, stwarza to niebezpieczeństwo,

- zaplanować miejsce pod skatepark,

- przewidzieć więcej parkingów,

- progi zwalniające na uliczkach osiedlowych, nowych i już istniejących,

- potrzebne jest dobre oświetlenie i oznaczone przejścia dla pieszych,

-brakuje miejsca handlowego, jako alternatywy dla robienia zakupów (większego niż Żabka, np. Biedronka, Lidl), osiedle byłoby wtedy samowystarczalne,

- infrastruktura w lesie: miejsce rekreacyjne, wypoczynkowe, drewniane ścieżki, kładki , wiaty ogniskowe,

- na placach zabaw infrastruktura dla mam, czyli miejsce gdzie można przewinąć dziecko itp.,

-  toalety przy placach zabaw.

Grupa IV

 

- dodatkowa linia autobusowa,

- zabudowa mieszkaniowa dostosowana do istniejącej (niskie budownictwo),

- oświetlenie ulicy Kruczej, lepsze niż jest teraz,

- miejsce spotkań dla dzieci i dorosłych,

- przedszkole, żłobek.

Grupa V

 

- brak akceptacji dla wycinki lasu od ulicy Kruczej,

- parkingi wielopoziomowe,

- bloki 3 lub 4 kondygnacje

- nowa linia autobusowa lub 100 od ul. Wojtachowskiej , nie od ulicy Kruczej,

- ścieżka rowerowa (w kierunku Świętej Wody).

Grupa VI

 

- można zrobić atut z Lisiej Góry – utwardzić ścieżki w lesie, poprowadzić alejki z ławeczkami, ale to wiąże się ze zorganizowaniem tam patroli policji, by było bezpieczniej,

- żwirownia, która istnieje  (zagłębienie z piaskiem), jeśli ją wyrównać, byłby lepszy widok – panorama.

Grupa VII

 

- parkingi od strony lasu, wzdłuż ul. Kruczej i przy blokach,

- jak najmniejsza ingerencja w istniejący las,

- nowa zabudowa osiedla z miejscami parkingowymi podziemnymi,

- miejsce dla młodzieży, skatepark, ścieżki rowerowe.

Grupa VIII

 

- obowiązkowo parkingi podziemne,

- współczynnik miejsc parkingowych powinien być korzystny dla mieszkańców 1: 2,5 (zapis w dokumentach planistycznych),

- żłobek i przedszkole, dostępne od ul. Wojtachowskiej,

- dom kultury,

- droga ul. Żurawia do Wojtachowskiej – tamtędy mógłby jeździć autobus,

- duży  plac zabaw, a nie wiele w różnych miejscach,

- powinien być zakaz lokalizacji wież telekomunikacyjnych w sąsiedztwie osiedla „Lisia Góra”

- ulica  przy lesie, przy spółdzielni istniejących blokach - trzeba tam zrobić miejsca parkingowe bez wycinania drzew.

 

 

 

 

 

Po przedstawieniu przez każdą z grup swoich pomysłów, rozpoczęła się dyskusja. Mieszkańcy chętnie zabierali głos dodając swoje spostrzeżenia.

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:

Po zamknięciu dyskusji głos zabrał ekspert architekt Pan Zbigniew Baum. Na pytania mieszkańców odpowiadała również Pani Beata Grzegorczyk-Andrejczuk - architekt UM w Wasilkowie. Następnie głos zabrał Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz, który zgodził się z wieloma pomysłami, jednocześnie podkreślając, że niektóre z nich wykluczają  się wzajemnie. Na koniec uczestnicy zostali poproszeni o kilka słów podsumowania i oceny spotkania. Padły m.in. następujące odpowiedzi:

-„jestem zadowolony licznym udziałem osób,  zainteresowaniem, to powód do dumy”

- „mimo różnic wizje są wspólne”

- „takie spotkanie to fajne rozwiązanie - mieszkańcy mogą się wypowiedzieć, dobrze, że nasze głosy są brane pod uwagę”

- „najważniejsze jest, że nastąpiła integracja nieznających się osób”

-  „możemy decydować jak będzie wyglądała nasza gmina, idziemy w kierunku rozwojowym, będziemy upiększać, pomysły płyną od nas”

- „ubolewam, że nie mogłem brać udziału wcześniej, podoba mi się inicjatywa informowania przez urząd o takich spotkaniach przez sms”

- „dzięki takim spotkaniom rodzi się społeczeństwo obywatelskie”

- „dowiadujemy się u źródła co jest planowane, nie przez plotki, proponujemy informowanie szersze mieszkańców, poprzez plakaty, ogłoszenia” 

Język prowadzonego spotkania był uniwersalny – zbliżony do wszystkich odbiorców. Uczestnikom zostały zapewnione:

Uczestnikom spotkania zostały zapewnione materiały biurowe (brudnopisy, długopisy), drobne upominki oraz poczęstunek (kawa/herbata, napoje, ciasto, owoce).

Uczestnicy kawiarenki informowani o celach prowadzonych konsultacji społecznych wykazując się otwartością i chęcią zaangażowania w rozwój miasta. Złożone propozycje i opinie zostaną rozpatrzone i znajdą odzwierciedlenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zostanie poddany dalszym konsultacjom społecznym.

 

Ilustracja do artykułu kawiarenka.jpg
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie